Bible

Bible svata
Zdarma
jako e-kniha ke stažení
  • Anotace
  • Dotaz
První část Bible tvoří  Starý zákon , který obsahuje soubor posvátných knih ( tanach ), který křesťané převzali z  judaismu . Tato část spisů je oběma náboženstvím společná,  judaismus  ji ovšem jako Bibli neoznačuje; v akademickém prostředí se spisy společné judaismu i křesťanství označují jako  hebrejská bible .  Ve 3. století př. n. l. byl pořízen překlad hebrejské bible do helénistické řečtiny ( koiné ) zvaný podle počtu překladatelů  Septuaginta , a tuto verzi většinou používali první křesťané. Starý zákon byl původně převážně napsaný v  hebrejštině , malá část  aramejsky . Některé jeho nejmladší části, tak zvané  deuterokanonické spisy , jež však za součást kánonu neuznávají židé ani některé křesťanské církve, byly napsány nebo se dochovaly řecky.
Druhá část Bible,  Nový zákon , je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry  všech křesťanských církví  je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o  Ježíši Kristu , naplněním očekávání starozákonních spisů. Původním jazykem Nového zákona je helénistická řečtina  koiné .
Dotaz na prodavače
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Související tituly
knihabeznahledu
Polyeuktos
Pierre Corneille
Polyeuktos  je  drama  od  francouzského  spisovatele  Pierre Corneille . Člení se do pěti dějství. Dokončena byla v prosinci roku  1642  a uvedena v říjnu  1643 . Příběh je založen na životě mučedníka  svatého Polyeukta . Drama se odehrává v  Arménii  za časů, kdy byli křesťané v  Římské říši  pronásledováni. Polyeukt – arménský šlechtic – přijal křesťanskou víru. Třebaže si nejprve pro jeho rozhodnutí manželka Paulína a jeho tchán a guvernér Arménie Felix zoufali, jeho mučednická smrt je oba ke křesťanské víře dovedla také.
Drama obsahuje též vedlejší příběh: Paulínu miluje Severus, Říman a oblíbenec vládce Decia, a věří, že Polyeuktovo obrácení k víře mu umožní Paulínu získat. Ta se však rozhodne zůstat při svém muži. Severovi Paulínu před svou smrtí svěří sám Polyeukt. Polyeucte je jedno z posledních dramat  17. století , věnujících se otázce víry. Corneille napsal také  Théodore  ( 1646 ),  Jean Racine  napsal  Esther  ( 1689 ) a  Athalie  ( 1691 ), avšak ty nebyly zamýšleny pro veřejná představení. V pozdějších hrách se již náboženská a světská témata tak nemísí.
Jako operu dílo adaptoval roku  1878   Charles Gounod  s pomocí libretisty  Julese Barbiera . Dalšími díly založenými na hře jsou:  balet  od  Marca-Antoina Charpentiera  ( 1679 ), opera  Poliuto  ( 1838 ) od  Donizettiho , adaptovaná pak jako  Les martyrs , a  The Polyeucte Overture  od  Paula Dukase ( 1892 ).
Zdarma
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail